Vaststelling visiedocument: klaar voor volgende fase

Fotograaf: Bart Pörtzgen
14-06-2024
492 keer bekeken

Afgelopen 6 juni hebben de bestuurders van alle betrokken gebiedspartners het visiedocument van de gebiedsgerichte aanpak Brabantse Wal vastgesteld. Het visiedocument is in een uitvoerig proces met gebiedspartners tot stand gekomen.

Het vastgestelde visiedocument vormt het vertrekpunt voor de volgende fase: planuitwerking. In het visiedocument zijn voor zes belangrijke thema’s - water en bodem, natuur, landbouw, recreatie & toerisme, ruimtelijke ontwikkeling en energie & klimaat - uitgangspunten geformuleerd. Daarnaast is het gebied op basis van een landschapsanalyse ingedeeld in zeven deelgebieden. Met deze vaststelling ronden we de huidige visiefase af en gaan door naar de fase van planuitwerking.

Globale fasering van het gebiedsproces: Brabantse Wal zit momenteel in de planuitwerkingsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: Brabantse Wal zit momenteel in de planuitwerkingsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

Uitgangspunten per thema

De zes thema’s en de uitgangspunten van elk thema zien er als volgt uit:

  1. Water en bodem: een veerkrachtig en klimaatrobuust water- en bodemsysteem als basis voor voldoende, schoon water en een gezonde bodem.
  2. Natuur: diverse veerkrachtige ecosystemen, bestaande uit robuuste en gezonde natuur.
  3. Landbouw: een duurzaam productiegebied met ruimte voor een mooi (be)leefbaar agrarisch landschap met brede maatschappelijke meerwaarde en toekomstperspectief voor agrariërs.
  4. Recreatie en toerisme: recreatieve zoneringen die passen bij de kwetsbaarheid van het gebied.
  5. Ruimtelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de verstedelijkingsopgave, zijn mogelijk, waarbij water en bodem sturend zijn.
  6. Energie en klimaatmitigatie: beperkte emissies (zoals minder uitstoot van stikstof), korte kringlopen en een energieneutrale omgeving.

Zeven deelgebieden

Kaart van de 7 deelgebieden van de Brabantse Wal
Kaart van de 7 deelgebieden van de Brabantse Wal. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

In de visiefase is het landschap van de Brabantse Wal geanalyseerd, er is onder meer gekeken naar de samenstelling van de bodem (klei of zand), de hoogte en waterstromen. Op basis daarvan is er een indeling gemaakt in zeven deelgebieden. Bij de planuitwerking zal ingezoomd worden op en in de deelgebieden, en ook weer uitgezoomd om de samenhang in het gebied als geheel niet uit het oog te verliezen.

Bekijk hier het volledige visiedocument.

Hoe nu verder

Met het vaststellen van het visiedocument, gaat de gebiedsgerichte aanpak Brabantse Wal de fase van planuitwerking in. Deze fase wordt begeleid door een nieuwe gebiedsmanager: Hans Büchi. In deze video stelt Hans zich voor. We starten met het concretiseren en kwantificeren van de visie. Vervolgens werken we via drie onderscheidende koersen naar een duurzame toekomst van de Brabantse Wal toe naar een samenhangende en gedragen planuitwerking (voor het gehele gebied en de deelgebieden). In elk van de koersen zijn de natuur- en wateropgaven het uitgangspunt, maar zoeken we naar verschillende combinaties met andere functies. Die planuitwerking wordt vervolgens in een uitvoeringsprogramma doorvertaald naar maatregelen.

Dit betekent niet dat er nu nog niets gebeurt. Als er initiatieven zijn die bijdragen aan het integrale toekomstbeeld voor de Brabantse Wal, pakken we deze op waar dat kan. Het is immers van belang om - zoals ook in het advies van de Ecologische Autoriteit naar voren kwam - snel maatregelen te nemen om water, bodem en lucht in het gebied op orde te brengen.

Achtergrond gebiedsgerichte aanpak Brabantse Wal

De Brabantse Wal is een Natura 2000-gebied. Dit brengt verplichtingen met zich mee vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, de Wet Natuurherstel en Stikstofreductie en de Kaderrichtlijn Water (KRW). De Brabantse Wal bevat ongeveer een derde van alle stikstofgevoelige natuur in Brabant en heeft daarnaast een voor Nederland uniek hydrologisch systeem. Naast een teveel aan stikstof en een tekort aan water hebben onder andere ook recreatiedruk en versnippering negatieve gevolgen voor de kwetsbare natuur.

Daarom moeten we maatregelen nemen die zorgen dat water, bodem en lucht in en rondom de Brabantse Wal weer op orde komen. Dat is noodzakelijk voor het beoogde natuurherstel, maar is ook van belang voor onze gezondheid, landbouw, woningbouw, drinkwatervoorziening en andere economische ontwikkelingen. Dat doen we samen met andere overheden en maatschappelijke partners in een gebiedsgerichte aanpak.

Contact

Heeft u nog vragen, opmerkringen of ideeën over de gebiedsgerichte aanpak Brabatnse Wal? Dan komen wij graag met u in contact. U kunt ons mailen via brabantsewal@ggagroenblauw.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de gebiedsgerichte aanpak van de Brabantse Wal?
Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen