Gebiedsgerichte aanpak Grenscorridor: Dommeldal, De Plateaux

Dit gebied kenmerkt zich door de - deels gekanaliseerde - laaglandbeken, die plaatselijk omzoomd zijn door hooilanden, beekbegeleidende bossen en hakhoutpercelen. Op de overgang naar de beken is sprake van een hogere grondwaterstand en uittredende kwel. De Plateaux is een deels bebost heidegebied. Tegen de Belgische grens aan liggen vloeivelden: hooilanden die al sinds lange tijd bevloeid worden met (kalkrijk) Maaswater door middel van een lang stelsel van geulen en kanaaltjes. In de heide van de Malpie onder Valkenswaard liggen een aantal grote vennen. Langs de Dommel liggen vochtige en natte graslanden en bossen.

 

Beschrijving opgaven

 • Versnellen en intensiveren van het natuurherstel Natura 2000-gebied;
 • Afronden NatuurNetwerk Brabant;
 • Creëren van ruimte voor de inliggende beken zodat deze op een natuurlijke manier stromen;
 • Opheffen van de verdroging;
 • Verbeteren van de waterkwaliteit en behalen van de KaderRichtlijnWater-doelen;
 • In de schil verenigen van de verschillende functies zoals water, natuur, landbouw, energietransitie, wonen, werken, infrastructuur en recreëren;
 • Perspectief voor de blijvende boeren in de overgangszones om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving;
 • Stedelijke en mobiliteitsopgave.

In de gebiedsgerichte aanpak Grenscorridor werken we samen aan het realiseren van deze opgaven met:

Provincie Brabant, Gemeente Waalre, gemeente Valkenswaard, gemeente Bergeijk, Stad Lommel (B), MOW Vlaanderen (B), ZLTO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap De Dommel. 

Fasering:

Voorbereiding

In de voorbereidingsfase is samen met de gebiedspartners onder leiding van adviesbureau MLG een inventarisatie gemaakt van het gebied en de opgaven in het gebied. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak voor het proces en het gebied.

Verkenning

Op 1 en 2 juni 2022 vond een werkconferentie plaats in het gebied waarin alle gebiedspartners de opgaven in het gebied verder hebben uitgediept en een aanzet hebben gedaan voor oplossingsrichtingen. Het resultaat van deze verkenning vormt een basis voor verdere uitwerking van een visie voor het gebied, eventueel opgedeeld in deelgebieden. Het resultaat is een gedeeld beeld over doelen, opgaven en ambities in het najaar van 2022

 

Welke fase zitten we nu?

Visievorming

In deze fase maken we een verdeling in het gebied op basis van de analyses uit de verkennings- en voorbereidingsfase. Gezien de landschappelijke en hydrologische inrichting en de opgaven is het logisch om het gebied op te delen in een aantal  deelgebieden:

Samen met de gebiedspartners van deze deelgebieden werken we de opbrengst van de verkenningsfase uit naar een visie. Waarbij ook breder input uit van bewoners, bedrijven en andere doelgroepen in de deelgebieden opgehaald wordt.

Het resultaat is een concept gedragen gebiedsvisie (ofwel een gebiedsplan) in de zomer van 2023. Een definitieve gedragen gebiedsvisie moet klaar zijn in het najaar van 2023.

 

Partners in en om de Leenderbos, Groote heide & De Plateaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een momentje...
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.