Visie

We moeten ervoor zorgen dat Strabrechtse Heide en haar omgeving ook in de toekomst een gebied is waar mensen gezond en veilig kunnen wonen, werken en leven. En daarom moeten we maatregelen nemen die de bodem, het water en de lucht in het gebied op orde brengen. 

Daarom geven we samen het gebied vorm 

Provincie, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, de agrarische sector en andere betrokkenen werken hiervoor met elkaar aan een samenhangende, gebiedsgerichte aanpak. Samen met de mensen en organisaties in en om Strabrechtse Heide zoeken we mogelijkheden om het ruimtegebruik slim te combineren en in balans te krijgen met water, bodem en lucht. En zo bij te dragen aan een sterkere natuur, voldoende en schoon water, een goede bodem en de toekomst van de landbouw.  

Vernatting 

Dat betekent dat het in en om de Strabrechtse Heide natter wordt. Dat is goed voor de natuur, de heide, de vennen en voor het telen van gewassen. Met name rondom de beken zullen de gronden merkbaar natter worden. En om dat water in die beken ook schoon te houden, komt er rondom de beken meer natuur.  

Dat betekent ook iets voor de landbouw, met name voor de agrarische bedrijven die in de buurt van de beken zitten. Zij zullen in de toekomst te maken krijgen met nattere gronden, waardoor ze misschien niet hun huidige gewassen kunnen telen. Daarentegen willen we wel zorgen dat deze agrarische bedrijven toekomstperspectief hebben.  

Extra natuur 

De komende jaren wordt er in het gebied ook extra natuur aangeplant. Als een natuurgebied groter en sterker is, is het beter bestand tegen invloeden van buitenaf. En door natuurgebieden met elkaar te verbinden, zorgen we ervoor dat dieren en planten zich kunnen blijven voortplanten en voedsel kunnen vinden. Daarvoor is het ook belangrijk dat in de natuurgebieden voldoende veilige rustplekken zijn, waar geen mensen komen. 

Mede hierom is er ook aandacht voor de toenemende recreatie, en de daarbij toenemende hoeveelheid verkeer, bezoekers en bebouwing in het gebied. Mensen moeten van het gebied kunnen blijven genieten zonder dat het ten koste gaat van de gezondheid van het gebied.  

Kortom: we gaan op zoek naar een nieuwe balans zodat bodem, water en lucht in het gebied weer op orde zijn. 

We doen dit stap voor stap

Een visie voor het gebied is het vertrekpunt op weg naar concrete maatregelen en de uitvoering daarvan. Daarover gaan we in gesprek met de mensen en organisaties die betrokken zijn en/of zich betrokken voelen bij de Strabrechtse Heide. 

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen