Vitale Peel in gesprek met stichting Leefbaar Peelland i.o.

Links op de foto: Toon van Hoof, voorzitter Leefbaar Peelland, rechts: bestuurslid Richard van den Heuvel, ©Peelbelang, Hein van Bakel
04-10-2022
817 keer bekeken

Verschillende media besteedden er al aandacht aan: op initiatief van een aantal agrarisch ondernemers uit Heusden wordt stichting Leefbaar Peelland opgericht.

De doelstellingen van de stichting i.o. zijn gericht op behoud van de leefbaarheid van het gebied ten zuiden van Asten tot aan de Groote Peel, het versterken van de economische basis voor daar gevestigde ondernemers, het behoud van een vitale bodem en een goede waterhuishouding. Dit alles met respect voor de natuurwaarde van het gebied en het landschap. Toon van Hoof van Leefbaar Peelland en Henk Raaijmakers van Vitale Peel lichten toe hoe de stichting i.o. en de gebiedsgerichte aanpak zich tot elkaar verhouden.

“Na de door Vitale Peel georganiseerde gebiedsbijeenkomsten in september vorig jaar en mei van dit jaar is er commotie ontstaan bij een aantal agrarisch ondernemers. Het beeld is dat de gebiedsgerichte aanpak alleen op natuurherstel is gericht,” vertelt bestuurslid Toon van Hoof. “De belangen van agrariërs en andere bewoners krijgen wat ons betreft onvoldoende aandacht. Het gebied staat voor grote opgaven waarin agrariërs een grote rol spelen. Om hun belangen te behartigen wil de stichting actief betrokken worden bij de gebiedsgerichte aanpak.”

Werkgroepen

Binnen Leefbaar Peelland zijn drie werkgroepen actief: ‘Grondgebruik’, ‘Water en bodem’ en ‘Vergunningen, stikstofreductie en innovaties’. Die onderzoeken per thema zowel de mogelijkheden als de onmogelijkheden, knelpunten én mogelijke oplossingen. Allerhande openbare adviezen en rapporten helpen daarbij, maar vooral de ideeën van bewoners van het gebied moeten een plek krijgen. Begin november leggen de werkgroepen hun bevindingen voor aan de achterban van de stichting, bestaand uit betrokken inwoners. Van Hoof: “Daarna komen we met een eindrapport, een soort gebiedsvisie. Daar kan ik niet op vooruit lopen, maar dat we een integrale aanpak voorstaan, is duidelijk. Het gaat om een combinatie van functies waarbij de belangen van bedrijven en de leefbaarheid een belangrijke plaats innemen. Zodra ons huiswerk af is, zullen we onze ideeën voorleggen aan de partijen van de gebiedsgerichte aanpak en daarover in gesprek gaan. Ook hebben we gesproken met andere organisaties in het gebied, maar in hoeverre we samen gaan optrekken, is nog onduidelijk.”

Eerste contact

“Zodra we van de plannen van stichting Leefbaar Peelland hoorden, hebben we direct contact gezocht,” vertelt onafhankelijk bestuursvoorzitter Henk Raaijmakers van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel. De doelstellingen van de stichting en de opgaven van Vitale Peel raken elkaar. Hoe meer mensen zich betrokken voelen en mee willen praten over toekomstbestendige oplossingen voor natuur, boer én burger hoe beter.”

Kijk hier voor meer informatie over stichting Leefbaar Peelland.

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen