Submenu

Startpunten voor samenwerken

Brabant staat voor grote uitdagingen om natuur- en waterdoelen op tijd te realiseren. Dit tegen de achtergrond van ingrijpende transities in de landbouw. Via een gebiedsgerichte aanpak werken we tegelijk aan gezonde natuur én perspectief voor boeren en tuinders. Herstel van het natuurlijk systeem vraagt om het voorkomen van verdroging, minder uitspoeling van meststoffen en minder stikstof. We doen dat integraal, samen en met de mensen in de streek: vanuit een Brabantse signatuur. Provincie Noord-Brabant, waterschappen Aa & Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vereniging Brabantse Gemeenten en ZLTO zetten samen de schouders onder een gezonde toekomst van het  Brabantse land.

Op 18 oktober 2021 bekrachtigden bestuurders van provincie Noord-Brabant, waterschappen Aa & Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vereniging Brabantse Gemeenten en ZLTO hun startpunten voor samenwerking. De startpunten hebben geen juridische status. Veel meer vormen zij het fundament onder de manier waarop de partijen met elkaar werken. Gaandeweg worden de startpunten meer concreet, krijgen ze meer inhoud en worden ze waar nodig geformaliseerd. Altijd in afstemming tussen de partners en via de geëigende gremia zoals de dagelijkse of algemene besturen van provincie en waterschappen.

Onze startpunten voor de samenwerking zijn:

  1. We werken samen aan een mooi en gezond Brabants land. We doen dat als netwerk, werken slagvaardig en voorkomen bestuurlijke drukte. We stemmen goed af, maar in de uitvoering hebben we allemaal onze eigen taken en eigen verantwoordelijkheden.
  2. We richten ons via een samenhangende aanpak van natuur, water, stikstof en landbouw op die delen van Brabant waar opgaven stapelen én op vlotte realisatie van het natuur- en watersysteemherstel. Andere relevante ruimtelijke ontwikkelingen zoals energie, woningbouw of infrastructuur nemen we zo veel mogelijk mee.
  3. We geven alle ruimte aan gebiedsprocessen met de bewoners en ondernemers in de streek, vanuit een heldere opdracht op grond van zo concreet mogelijke doelen (zoals vanuit Natura 2000, Natuur Netwerk Brabant, de Kader Richtlijn Water), met oog voor een werkbare landbouwstructuur en binnen vastgestelde beleidskaders van rijk en provincie, waaronder de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof. Daarbij gaan we voor tijdig resultaat.
  4. We gaan gezamenlijk programmeren en dus ook gezamenlijk prioriteren. Partijen staan gezamenlijk aan de lat voor de opgaven, het proces, het beleid en de uitvoering. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, maar vanuit een gelijkwaardige houding en een gedeelde visie. Hierbij neemt de provincie de regierol en ligt de uitvoering vooral bij de andere partners. Alles gericht op het versterken van de uitvoeringskracht in Brabant en met respect voor lopende processen.
  5. We maken gebruik van een breed communicatief, financieel en juridisch instrumentarium en kiezen voor een passende mix per gebied. Van het creëren van verdienmodellen voor blijvende ondernemers, via het vergoeden van ecosysteemdiensten tot het stimuleren en geleiden van gronddynamiek in alle gradaties.
  6. In onze financiële strategie is zelfrealisatie het vertrekpunt: we dagen de markt uit om te innoveren en te investeren in verduurzaming. Overheden zetten zich in voor reële verdienmodellen voor agrarische ondernemers.
  7. We streven er naar dat financiële middelen van verschillende overheden en uit verschillende sectoren zoveel mogelijk gebundeld terecht komen in gebieden, met genoeg flexibiliteit om in te kunnen spelen op kansen en met beperkte administratieve last.
  8. Grond, grondgebruik en gronddynamiek zijn essentieel in de gebiedsgerichte aanpak. Daarom werken we aan een grondruilfonds en andere slimme grondinstrumenten. En aan spelregels voor grondaan- en verkopen die beweging in Brabant vergemakkelijken.
  9. We bewaken samen de voortgang van de gebiedsgerichte aanpak op doelbereik per opgave, per gebied en de optelsom voor Brabant. Daarvoor wordt een dashboard ontwikkeld. We nemen samen de verantwoordelijkheid om te interveniëren als doelen niet of niet tijdig gehaald worden.
  10. We realiseren ons dat de gebiedsgerichte aanpak op weg naar een mooier en gezonder Brabants land een kwestie is van daadkracht, lange adem én trial & error. Daarom is voor  leren en experimenteren een belangrijke plek ingeruimd in de Brabantse aanpak. We doen dat als tien uitvoerende partners, maar inbreng van andere uitvoerende partijen in Brabant is van harte welkom.

 

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Concretisering vindt plaats in afstemming tussen de partners, maar steeds via de geëigende gremia zoals de dagelijkse of algemene besturen van provincie en waterschappen.

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen