Nieuw Aangepast beheerplan Peelvenen en overgangsperiode voor agrariërs: beperking beregening

18-05-2022
523 keer bekeken

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant en provincie Limburg hebben ingestemd met het ontwerpbesluit om het Natura-2000 beheerplan Peelvenen aan te passen. Daarmee komt de vrijstelling van vergunningen voor het beregenen van open teelten te vervallen.

Zo is te lezen op de websites van beide provincies. 

Het ontwerpbesluit ligt 6 weken ter inzage en in die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Ook is een intentieovereenkomst in ontwikkeling tussen waterschappen en provincies voor een overgangsperiode van twee jaar zodat agrariërs tijd krijgen om aan te kunnen passen aan de nieuwe omstandigheden. In de afgelopen jaren was aan agrariërs in de Peelvenen vrijstelling verleend zodat zij zonder vergunning kunnen beregenen. De Raad van State heeft echter in 2021 geconcludeerd dat deze vrijstelling niet rechtmatig is op grond van wetgeving rondom Natura 2000-gebieden. Provincies hebben de taak om in Natura 2000-gebieden flora en fauna te beschermen. Lees het artikel verder op www.brabant.nl of www.limburg.nl.

 

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen