Overeenkomst ondertekend

24-11-2022
955 keer bekeken

De gebiedspartners van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel ondertekenden op woensdag 23 november jl. in Heusden een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee is afgesproken hoe zij zich de komende jaren inzetten voor een toekomstbestendige en vitale Peel.

De gebiedspartners gemeenten Asten en Deurne, ZLTO, de Brabantse Milieufederatie, Staatsbosbeheer, waterschappen Aa en Maas en Limburg en de provincies Noord-Brabant en Limburg dragen samen de verantwoordelijkheid om acht opgaven in samenhang op te pakken. Het gaat om opgaven op het vlak van natuur, landbouw, water, stikstof, (be)leefbaarheid inclusief recreatie, duurzame energie en nieuwe economie. Onafhankelijk bestuursvoorzitter Henk Raaijmakers: “Het commitment om een succes van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel te maken, is bij alle gebiedspartners groot. Dat stemt hoopvol.”

Mijlpaal

De samenwerkingsovereenkomst vormt een belangrijke mijlpaal in een traject dat twee jaar geleden is gestart. In de tussentijd is er veel gebeurd. Een aantal politieke besluiten zorgde voor veel beroering in het gebied. Denk aan het beregeningsbesluit van de provincies over de Peelvenen en de stikstofkaart van het Rijk. Ook wordt nog een aantal zaken vanuit het Rijk verwacht, zoals de uitwerking van het advies van Remkes rondom onder andere de piekbelasters, kamerbrieven over de toekomst van de landbouw, klimaatdoelstellingen en de verdere invulling van het principe ‘water en bodem sturend’.

Toekomstbeeld

“In Vitale Peel gaan we verder met het maken van een toekomstbeeld, ons antwoord op de opgaven die op het gebied afkomen", aldus Henk. "De kennis en inbreng van inwoners en ondernemers is daarbij onmisbaar. We beseffen dat we met elkaar moeten bouwen aan een basis van vertrouwen om deze ingewikkelde puzzel stukje bij beetje te kunnen leggen. Dat vraagt om maatwerk en tijd.” De eerste maanden van 2023 staan binnen de gebiedsgerichte aanpak in het teken van het maken van een koersdocument, waarin het toekomstbeeld wordt ingebed. Daarin beschrijven de gebiedspartners samen met de omgeving hoe ze het gebied in 2035 voor zich zien, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen en perspectief voor agrarisch ondernemers.

Henk Raaijmakers, bestuursvoorzitter gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel. Fotograaf: John Claassen

Terugblik

De start van het gebiedsproces vond in 2020 met een verkenning plaats. Partijen spraken toen uit gezamenlijk een gebiedsgerichte aanpak in te willen gaan. Naar aanleiding hiervan startte in 2021 een kwartiermakersfase, waarin de partijen de opgaven concreet maakten. Ook bereidden ze de volgende stap van een gebiedsgerichte aanpak verder voor. Deze voorbereiding leidde onder andere tot een plan van aanpak voor het gebiedsplan gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel en de, inmiddels ondertekende, samenwerkingsovereenkomst.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen