Samen kennis vergaren over monovergisting

16-01-2023
392 keer bekeken

Op dinsdag 13 december vond in het kader van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel een themabijeenkomst over monovergisting plaats. Het te vergisten product in dit geval: dierlijke mest.

Medewerkers van de gebiedspartners van Vitale Peel, verschillende agrarisch ondernemers en erfbetreders lieten zich bijpraten over de kansen en uitdagingen van dit nog vrij nieuwe verdienmodel voor agrariërs. Ton van Korven van ZLTO trapte af met een schets van de maatschappelijke context: door de uitstoot van een te grote hoeveelheid broeikasgassen stijgt de temperatuur op aarde. Deze klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, milieu en natuur. Ongeveer 14 procent van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), de stikstofverbinding lachgas (N2O) en methaan (CH4) is afkomstig uit de land- en tuinbouw. Dat betekent een serieuze uitdaging voor de sector. Ton: “Dat we iets met stikstof en de stikstofverbinding ammoniak moeten, is ondertussen wel ingedaald. De helft van de uitgestoten ammoniak komt vrij in de stal, de andere helft bij het uitrijden van mest op het land. Dat laatste wordt door beleidsmakers vaak vergeten. Dat we ook iets met het met name door de veehouderij uitgestoten methaan moeten, is minder bekend.” Methaan wordt tijdens het verteringsproces in de koe geproduceerd en komt vrij uit de bek van de koe en uit mest.

De win-win-win van mestverwaarding

Zijn we in staat om de urine en mest van elkaar te scheiden en te verwaarden door er bijvoorbeeld in een compleet gesloten systeem groen gas van te maken, dan creëren we een win-win situatie: minder uitstoot van schadelijke stoffen én een nieuw verdienmodel voor de veehouder. Verwerk je na de productie van biogas het resterende digestaat tot een kunstmestvervanger en een goede organische meststof, dan kun je zelfs spreken van een win-win-win situatie. Kunstmest vermindert namelijk kwaliteit van de bodem en legt druk op schaarse mineralen. Voor de productie van kunstmest is bovendien veel aardgas nodig én er komt veel CO2 bij de productie vrij. Reden genoeg om het door de hoge energieprijzen dure kunstmest te vermijden als een goed alternatief voorhanden is.

Integrale oplossing

De presentaties van Ton, Nico Verdoes van Wageningen Livestock Research, Harm Wientjes van DHL Advies én melkveehouder en agrarisch ondernemers Jacqueline en Milou Ulen maakten duidelijk dat mestvergisting een integraal antwoord kan bieden op uitdagingen als het verminderen van de uitstoot van ammoniak en het broeikasgas methaan, het regionaal sluiten mineralenkringlopen, het versnellen van de energietransitie én het bieden van perspectief aan melkveehouders. Bovendien kan monovergisting, mits gecombineerd met een zogenaamde stikstofstripper, een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bodem en het gebruik van kunstmest terugdringen.

Ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen

In een open sfeer wisselden de aanwezigen met elkaar van gedachten. Al pratend ontstond het idee om samen, met behulp van een massabalans op gebiedsniveau, de mogelijkheden en effecten van integrale innovatieve technieken, zoals monovergisting, en andere maatregelen in beeld te brengen. Daarna volgde een bezoek aan boerderij Schipperspeel in Oploo. Daar konden de aanwezigen met eigen ogen zien hoe Harm Wientjes en zijn broer met monovergisting groen gas uit mest winnen en invulling geven aan kringlooplandbouw. Ook Nieuwe Oogst besteedde aandacht aan dat bezoek.

Meer weten? Bekijk dan hier de presentaties van Ton van Korven, Nico Verdoes, Harm Wientjes en de gezusters Ulen.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen