Ondersteuningsteam voor gebiedsgerichte aanpak Ulvenhoutse bos

20-12-2023
230 keer bekeken

Er komt op dit moment veel op boeren af. Vanuit Europa, het Rijk en de provincie. Ondernemers denken na over de toekomst en moeten belangrijke beslissingen nemen. Een emotioneel proces dat soms veel onrust geeft. Het Ondersteuningsteam Ulvenhoutse Bos (UHB) biedt daarbij hulp en ondersteuning.

Gebiedsgerichte aanpak

In het landelijk gebied in en rondom Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos gaat de komende jaren het een en ander veranderen. In een zogenoemde gebiedsgerichte aanpak brengen we bodem, water en lucht in het gebied op orde. Dat is van belang voor de natuur, het landschap en de landbouw en de gezondheid van mensen in het gebied. We zoeken daarvoor naar slimme combinaties van oplossingen zodat niet alleen de natuur herstelt, maar er ook ruimte blijft voor landbouw, recreatie en woningbouw. Dat is een uitdaging, want niet alles kan overal en er zijn soms tegenstrijdige belangen. In deze gebiedsgerichte aanpak denken we samen na over de juiste plekken voor recreatie en bedrijvigheid, woningbouw en infrastructuur. Daarnaast gaat het ook over een toekomstbestendige agrarische sector, die de balans vindt tussen economisch rendabele voedselproductie een gezonde leefomgeving en een sterke natuur.

Het Ondersteuningsteam UHB

Bent u agrarisch ondernemer en ziet u door de bomen het bos niet meer? Of heeft u ideeën, maar loopt u aan tegen moeilijkheden bij de uitvoering daarvan? Dan kunt u aankloppen bij het Ondersteuningsteam UHB. Dit team bestaat uit Dirk Beekmans, Niels Schellekens en Paulien Keijzer. Het ondersteuningsteam is opgericht door de provincie Noord-Brabant, maar Dirk, Niels en Paulien zijn onafhankelijke gesprekspartners en kunnen u helpen met uw vragen over de gebiedsgerichte aanpak, overheidsbeleid, regels en subsidies. Het Ondersteuningsteam UHB legt vervolgens verbindingen met overheden en andere relevante organisaties als dat nodig is en helpt u verder. Dirk: “Laten we samen zoeken naar slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende water van een betere kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van de landbouw”.

Dirk, Paulien en Niels slaan een brug tussen ondernemers, overheden en omwonenden. “Zoeken naar een win-win situatie is daarbij altijd het doel. We hebben de landbouw hard nodig om aan de opgaven te werken”, aldus Dirk. Het plangebied van de gebiedsgerichte aanpak is niet beperkt tot de grens van het Natura 2000-gebied of natuurgebied, juist in de brede schil staat veel te gebeuren. De vraagstukken zijn heel divers, denk aan het verder helpen van een vergunningsproces of subsidieaanvraag, ondersteuning bij het verwerven van grond, het zoeken naar mogelijkheden voor jonge ondernemers of juist hulp bieden bij het stoppen van het bedrijf bij afbouwende ondernemers.

Kracht van een netwerk

Dirk is sparringpartner en adviseur en is de link naar de provincie en de gebiedspartners van de gebiedsgerichte aanpak van het Ulvenhoutse Bos. Paulien is ook lid van het ‘Ondersteuningsnetwerk transitie buitengebied’ van de provincie Noord-Brabant en kan binnen het provinciehuis korte lijntjes leggen tussen beleid en regels én tussen visie en uitvoering. Het Ondersteuningsteam UHB heeft nauwe contacten met onder andere gemeenten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, terreinbeherende organisaties, het waterschap en ZLTO. Samenwerken aan het beantwoorden van vragen en het zoeken naar oplossingen staat centraal. Paulien benadrukt de kracht van dit netwerk: “We ondersteunen en creëren perspectief voor individuele ondernemers, waarbij we de integrale doelen van deze gebiedsgerichte aanpak voor ogen houden.” Met gemeenten onderzoeken we bijvoorbeeld mogelijkheden om extra opslag van hemelwater bij tuinders te realiseren. “Die opslag werkt ook weer mee aan het hydrologisch herstel van het gebied.”

Hhet Ondersteuningsteam UHB werkt vanuit de gedachte dat de basis wordt gevormd door de praktijk. Door het netwerk, de mogelijkheid diverse ontwikkelingen in samen te zien en de praktische werkwijze willen Dirk, Paulien en Niels bijdragen aan de realisatie van een vitaal Ulvenhoutse Bos met een vitale omgeving en landbouw.

Grootste winst in hydrologie

Het Ondersteuningsteam UHB is ervan overtuigd dat de grootste winst voor natuurherstel van het Ulvenhoutse Bos in het verbeteren van de waterhuishouding zit. Dirk: “We moeten zorgen dat het grondwater op het diepste niveau de (kwel)stroom in bos verbetert. Alleen zo kunnen ook de natuurdoelen in bos worden gehaald.”

ZLTO organiseerde hiervoor in het voorjaar van 2023 een informatiebijeenkomst over water voor boeren. Het Ondersteuningsteam UHB voerde vervolgens in de zomer gesprekken om te kijken waar de wensen van de boeren liggen. Denken ze aan stuwen plaatsen of sloten dempen? Centraal stond de vraag: Hoe kunnen we de waterhuishouding met z’n allen verbeteren? Het team heeft zestien ondernemers gesproken en hun wensen opgehaald. Dit is vertaald naar een kaart en teruggekoppeld aan de ondernemers. De gebiedspartners hebben de kaart vervolgens besproken aan de gebiedstafel en adviseren vervolgens hun bestuurders wat wel en niet door zou moeten gaan en waarom. Over de uitkomsten van dit bestuurlijk overleg informeert het Ondersteuningsteam UHB de ondernemers dan weer.

Onderdeel van grote puzzel

Het Ondersteuningsteam UHB geeft aan dat de plannen in het gebiedsgerichte aanpak-traject vaak nog niet concreet genoeg zijn. Dat werkt soms moeilijk. Het beeld komt niet altijd overeen met de praktijk en de doelstellingen zijn niet altijd even duidelijk. Dirk: “Maar we proberen dingen aan te jagen en op gang te brengen. Dat kan door de juiste verbindingen te leggen. We merken dat boeren vaak vragen hebben. Als we die kunnen beantwoorden door verbindingen te leggen, dan hebben we toegevoegde waarde!” Het helpt allemaal mee in perspectief voor de landbouw in de gebiedsgerichte aanpak van het Ulvenhoutse Bos.

“We zijn een onderdeel van de grote puzzel en willen samen de puzzel zo compleet mogelijk maken. We hopen dan ook dat agrarische ondernemers zelf bij ons aankloppen en ons weten te vinden. Zo kunnen we nog beter een helpende hand bieden”, aldus Paulien.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u eens sparren over een idee? Neem dat contact op met het Ondersteuningsteam UHB. Dat kan via ondersteuningsteam-uhb@ggagroenblauw.nl of door te bellen met Dirk, Niels of Paulien.

Dirk Beekmans
06-12428908
Niels Schellekens
06-24199111
Paulien Keijzer
06-18303410
 
 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen