Adviesrapport natuur en recreatie in balans: maatregelen hard nodig

01-03-2024
237 keer bekeken

Met het project ‘Natuur en recreatie in balans’ zoeken we naar een evenwicht tussen het noodzakelijke natuurherstel en het recreatief gebruik van het Ulvenhoutse Bos.

Er zijn nog geen besluiten genomen, maar ook dit rapport laat zien dat maatregelen hard nodig zijn als we dit bos willen behouden als waardevol en beschermd natuurgebied. In april volgt een inloopbijeenkomst, daarna beslissen de bestuurders van de betrokken gebiedspartners over de voorgenomen maatregelen.

Maatregelen nodig

Binnen de gebiedsgerichte aanpak van het Ulvenhoutse bos is het project 'Natuur en recreatie in balans' uitgevoerd. Hiervoor hebben Staatsbosbeheer en de gemeente Breda onderzoek laten doen naar de balans in het bos tussen recreatie, verkeer en natuur. Dankzij de resultaten weten we beter hoe het bos gebruikt wordt en wat de invloed daarvan op de natuur is. Het adviesrapport daarvan is vandaag gepubliceerd en kunt u hier bekijken.

> Download het adviesrapport

Meer rust, betere bescherming en betere beleving

Uit het onderzoek komt naar voren dat de natuur in het Ulvenhoutse Bos onder druk staat. Dat sluit aan bij de vorig jaar uitgevoerde natuurdoelanalyse en het advies hierover dat de Ecologische Autoriteit eind vorig jaar gaf.

Kijkend vanuit de balans tussen recreatie, verkeer en natuur zien we drie belangrijk opgaven naar voren komen:

  • Meer rust in het bos (er is nu teveel verstoring)
  • Betere bescherming van groeiplaatsen beschermde kwetsbare planten
  • Betere beleving van het bos voor recreanten

Het toekomstbeeld voor de lange termijn is een gezond en duurzaam (bos)ecosysteem. Om dat te kunnen bereiken, zijn maatregelen nodig, op lange en op korte termijn. In het adviesrapport staan voorstellen voor die maatregelen.

Adviesrapport een van de bouwstenen

Dit adviesrapport is een van de bouwstenen op basis waarvan straks besluiten worden genomen over een samenhangend pakket aan maatregelen voor het Ulvenhoutse Bos. Andere belangrijke bouwstenen zijn de resultaten van een hydrologisch onderzoek, stikstofberekeningen, de natuurdoelanalyse van februari 2023 en het advies van de ecologische autoriteit daarover.

Hoe nu verder?

Komende maandag 4 maart vindt in het kader van deze gebiedsgerichte aanpak een gesprek plaats met verschillende natuurpartijen in het gebied. Op woensdag 10 april willen we een inloopbijeenkomst organiseren voor omwonenden, bezoekers en andere belangstellenden. Centraal daarbij staat dan het brede pakket aan maatregelen dat nodig is om het Ulvenhoutse Bos te doen herstellen. Daarna besluiten de bestuurders van de gebiedspartners gezamenlijk over de maatregelen die in het uitvoeringsprogramma komen. Daarbij houden zij rekening met het verwachte effect en de haalbaarheid op onder meer economisch en maatschappelijk vlak. Het is de bedoeling om rond de zomer van dit jaar het beoogde uitvoeringsprogramma klaar te hebben.

In gesprek

We blijven graag met betrokkenen en belangstellenden in gesprek. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail via ulvenhoutsebos@ggagroenblauw.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

 

Meer informatie, de resultaten van de onderzoeken, mogelijkheden om mee te praten en updates over dit project zijn te vinden op de website van Staatsbosbeheer.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen