Vliegbasis de Peel

Door het Rijk wordt een besluit genomen over de reactivering van vliegbasis De Peel voor F-35 jachtvliegtuigen. Het reactiveren leidt tot extra geluidsoverlast t.o.v. de huidige situatie en beperkingen voor geluidgevoelige bestemmingen in de geluidszone van de vliegbasis. 

Omdat er een belangrijke relatie ligt met de opgaven voor het natuurgebied De Bult (perspectief agrariërs, stikstof, water en ecologische verbindingen) wordt de mogelijke reactivering van de vliegbasis meegenomen in de GGA-aanpak voor De Bult. 

Een samenhangende benadering kan een meerwaarde opleveren. Dit laat onverlet dat een deel van de betrokken partijen zich uitgesproken heeft tegen de plannen om de vliegbasis te heropenen. 

Besluitvorming over reactivering vliegbasis De Peel

Provincies en gemeenten hebben verzocht om een besluit over reactivering Vliegbasis De Peel nationaal af te wegen. Defensie wil dat nu ook, mede om de verdere noodzakelijke groei van de krijgsmacht. 

Het nieuwe kabinet zal op zijn vroegst in de herfst van 2024 een besluit nemen over een nieuwe invulling van de Vliegbasis De Peel in relatie tot andere militaire terreinen in Nederland. En in relatie tot andere opgaven die ruimte vragen, zoals de energietransitie, woningbouw en natuur.  

Na dat besluit zal er voor een eventuele ingebruikname van de vliegbasis De Peel nog nader onderzoek en een nader besluit nodig zijn. Het blijft tot dan onduidelijk of de vliegbasis er komt of niet. 

Meer informatie vind u op de website van het Ministerie van Defensie. 

Een momentje...

   

  Contact

  Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

  Contact opnemen ›

   

   
  Cookie-instellingen