Ecologische Autoriteit: meer inzicht in watersysteem én snel maatregelen nodig

22-12-2023
346 keer bekeken

De Ecologische Autoriteit heeft vandaag een advies uitgebracht over het Ulvenhoutse Bos. De belangrijkste conclusies daaruit zijn dat er teveel stikstof neerkomt op het bos, er meer inzicht in het watersysteem nodig is én dat het essentieel is om snel maatregelen te nemen voor natuurherstel.

Grote risico’s op achteruitgang

Het Ulvenhoutse Bos is een beschermd natuurgebied. Maar de natuur in het gebied staat onder druk door verdroging, intensief gebruik en te veel stikstof. De Ecologische Autoriteit heeft geconstateerd dat het slechter gaat met de natuur hier en dat er grote risico’s zijn op verdere achteruitgang. Daarom is het van groot belang dat snel maatregelen worden genomen om stikstof en verdroging tegen te gaan en de waterkwaliteit te verbeteren. Meer inzicht in het functioneren van het (grond)watersysteem helpt daarbij.

Genoeg en schoon water

Naast stikstof en verdroging heeft de natuur in het bos ook last van de vele recreanten en van oprukkende exotische plantensoorten. De oorzaken van de problemen liggen voor een deel in de omgeving van het Ulvenhoutse Bos, daarom betrekken we in de gebiedsgericht aanpak ook het beïnvloedingsgebied rondom het Natura 2000-gebied. De natuur in het bos is sterk afhankelijk van voldoende, schoon en kalkhoudend water. Er wordt en is al hard gewerkt om het watersysteem te verbeteren. Bijvoorbeeld met het project Kwelherstel dat Staatsbosbeheer uitvoert in het kader van deze gebiedsgerichte aanpak. Toch zijn extra maatregelen nodig voor herstel en om te voorkomen dat het gebied verder verslechtert.

Snel ingrijpen

De Ecologische Autoriteit adviseert de provincie Noord-Brabant om zich verder te verdiepen in het (grond)watersysteem van het Ulvenhoutse Bos en de natuurdoelanalyses aan te vullen met informatie hierover. Dat is nodig om goed onderbouwde maatregelen te kunnen nemen. Het is belangrijk om daarbij ook naar de omgeving van de gebieden te kijken. Op basis van inzicht in het samenhangend functioneren van het totale gebied kan worden bepaald wat effectieve maatregelen zijn. Tegelijk moet niet gewacht worden met maatregelen tot alle kennis compleet is. Een aantal knelpunten en oorzaken zijn duidelijk. De Ecologische Autoriteit adviseert om daar snel tot actie over te gaan.

Onderzoek en maatregelenpakket

Dit advies is niet onverwachts. Binnen de gebiedsgerichte aanpak is namelijk al gestart met een uitgebreid hydrologisch onderzoek. De resultaten daarvan verwachten we in het eerste kwartaal van 2024. Daarnaast zijn we bezig met het opstellen van een samenhangend maatregelenpakket dat in het tweede kwartaal van 2024 wordt opgeleverd. De resultaten van dit hydrologisch onderzoek zijn - samen met andere (onderzoeks)rapporten (zoals uit het project ‘Natuur en recreatie in balans’) - een belangrijke bouwsteen een hiervoor.

Meer informatie

Het volledige advies is te lezen op de website van de Ecologische Autoriteit.

Logo: ecologische autoriteit

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen