Het ondersteuningsnetwerk verbindt en biedt hulp

Johan van Cuyck is contactpersoon vanuit het ondersteuningsnetwerk
20-12-2023
192 keer bekeken

Er komt op dit moment veel op boeren af. Vanuit Europa, het Rijk en de provincie. Ondernemers denken na over de toekomst en moeten belangrijke beslissingen nemen. Een emotioneel proces dat soms veel onrust geeft. Johan van Cuyck legt uit hoe het Ondersteuningsnetwerk hen hierbij helpt.

De overheidswereld toegankelijk maken 

Johan van Cuyck, is vanuit het Ondersteuningsnetwerk sinds begin 2023 actief in het gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek. Hij zet zich in om de wereld van de overheid toegankelijk te maken voor agrarische ondernemers. “Een ondernemer maakt vaak een plan en vraagt dan aan de overheid of het uitvoerbaar is. Het komt regelmatig voor dat dat plan niet past binnen de mogelijkheden die de overheid ziet. De ondernemer moet het werk dan aanpassen of opnieuw doen,” legt Johan uit. Hij ziet het als waardevol om al samen te overleggen voordat een ondernemer een plan indient bij de overheid. Dit maakt het mogelijk om van tevoren te bespreken wat haalbaar is en wat niet. “Wij helpen om de belangen van de ondernemer en de eisen van de overheid met elkaar te verenigen door dat gesprek te organiseren. Juist in tijden van grote veranderingen moeten we samenwerken en op zoek gaan naar de mogelijkheden,” benadrukt Johan. 

Verbinding zoeken 

Het Ondersteuningsnetwerk is nu nog ‘vraaggestuurd’ betrokken bij de gebiedsgerichte aanpak Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek. Dat betekent dat ondernemers bij Johan kunnen aankloppen als ze bijvoorbeeld vastlopen bij het aanpassen van hun agrarische vergunning. Hij legt uit: " Soms heeft een agrariër geen ingang bij een gemeente of loopt het contact rondom een vergunning wat stroef.”  Johan schiet dan te hulp. Hij is een specialist op het proces en generalist op inhoud zoals hij zelf zegt. Hij betrekt collega's op de inhoud op het juiste moment en zorgt dan voor verbinding. “We zeggen altijd: de cases is de basis!  En we werken daarbij als één overheid.” 

Op allerlei vlakken wordt de verbinding gezocht. “Zo zijn er melkveehouders die willen extensiveren, maar niet aan de benodigde gronden kunnen komen. En tegelijkertijd zijn er ondernemers die zouden willen stoppen en hun gronden dus willen verkopen. De toekomst van de één is mede afhankelijk van de keuze van de bedrijven in de buurt. 

Zoek tijdig ondersteuning 

Voor agrariërs zijn het onzekere tijden. Zij staan op een kruispunt en moeten een belangrijke beslissing nemen voor de toekomst; wat ga ik doen met mijn bedrijf? Ga ik door of wil ik stoppen? Als ik ga stoppen? Wat dan? Als ik doorga, hoe dan? Johan erkent dat er nog veel onduidelijkheden zijn op het gebied van wet- en regelgeving voor ondernemers. “Er is momenteel ontzettend veel in beweging, wat het een spannende tijd maakt voor ondernemers,” vertelt hij. “Ik adviseer ondernemers om in een vroeg stadium ondersteuning te zoeken. Hoewel er nog veel onduidelijk is, kunnen we wel vragen aan experts voorleggen om helderheid te bieden over wat er nu bekend is. “En nee is ook een antwoord. Er is overigens best veel mogelijk, maar het is wel uiteindelijk wel maatwerk.“ 

Lokale betrokkenheid 

Johan benadrukt het belang van de samenwerking tussen het Ondersteuningsnetwerk en de gebiedsgerichte aanpak. Door nauw contact met de lokale ondernemers en partijen in het gebied krijgen Johan en zijn collega’s van het Ondersteuningsnetwerk een helder beeld van de kansen en behoeften. "Het is belangrijk dat de overheid plannen maakt samen met de mensen in het gebied," legt Johan uit. "Elk gebied is anders en de mensen in een gebied hebben hun eigen manier van doen. Voor een succesvolle gebiedsgerichte aanpak moeten we de mensen goed begrijpen en er voor hen zijn. Rekening houden met hun perspectief is belangrijk." 

Informatiebijeenkomst 29 jan. 2024 

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een subsidieregeling extensiveringovergangsgebieden N2000 opgesteld. De regeling is interessant voor extensieve melkveehouders, of ondernemers die extensief willen worden, en die hun gronden grotendeels hebben in de schil van de stikstofgevoelige N2000 gebieden.  Zij kunnen in samenwerkingsverband een subsidie aanvragen voor extensivering. Inschrijven voor de regeling is mogelijk van 1 tot en met 31 mei 2024. Provincie Noord-Brabant ondersteunt ondernemers om gezamenlijk tot een kwalitatief goede subsidieaanvraag te komen. De provincie organiseert hiervoor een informatiebijeenkomst op maandag 29 januari 2024 in Kaatsheuvel.  

Hebt u vragen over de regeling en de ondersteuning van de provincie? Of hebt u interesse en wilt u zich oriënteren op mogelijke samenwerkingen? Kom dan naar de bijeenkomst op 29 januari van 11.00 tot 14.00 uur te Kaatsheuvel. Graag vooraf aanmelden via Andrea Almasi: aalmasi@brabant.nl. Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer en al eventuele vragen. 

Over het Ondersteuningsnetwerk 

Het Ondersteuningsnetwerk biedt hulp aan agrarische ondernemers bij het maken van beslissingen voor de toekomst. Ondernemers kunnen zich tot dit netwerk wenden voor onafhankelijke gesprekspartners om samen beter zicht te krijgen op mogelijke keuzes. Het netwerk is de verbinding met de relevante mensen van de overheden en andere partijen. Voor ondernemers is de gemeente de meest logische plek voor het eerste contact met de overheid. Daarom ondersteunt het netwerk gemeenten bij het opzetten van een loket voor agrariërs, waar zij met hun initiatieven terecht kunnen en inzicht krijgen in de haalbaarheid van hun plannen. 

Als uw gemeente deze rol nog niet voldoende heeft georganiseerd, kunt u terecht bij het Ondersteuningsnetwerk via telefoonnummer 073-6812812 of e-mail landbouwenvoedsel@brabant.nl

Tip: bekijk alle Brabantse regelingen en ondersteuningsmogelijkheden voor veehouders op www.brabant.nl/keuzehulpveehouders

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen