Veelgestelde vragen

Hier vindt u veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden over gebiedsgerichte aanpak Westelijke Langstraat.

Heeft u vragen die in deze pagina ontbreken? Laat het gerust weten via het contactformulier of westelijkelangstraat@ggagroenblauw.nl.

Deze pagina wordt continu bijgewerkt.

U kunt meer informatie hierover vinden op de website van Aanpak Stikstof Brabant.

De natuur en landbouw in Noord-Brabant staan beide onder druk. De rijkdom aan waardevolle en kwetsbare natuur heeft sterk te lijden onder met name verdroging en stikstofneerslag. Plantensoorten verdwijnen, dieren worden bedreigd. Uiteindelijk heeft dit gevolgen voor onze voedselvoorziening en gezondheid. Voor ons welzijn. En met de stikstofcrisis heeft de achteruitgang van de natuur ook nog eens direct invloed op economische ontwikkeling. De landbouw op zijn beurt is volop in transitie. Ze zoekt de balans met gezondheid, natuur en landschap. Ze zoekt nieuwe perspectieven om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving.

Een gebiedsgerichte aanpak moet ons op weg helpen naar een omgeving waarin zowel de condities voor de natuur (voldoende schoon water, schone lucht, gezonde bodem, minder stikstof) als de landbouw goed zijn. Dat noemen we daarom ook wel een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak. Met waar mogelijk ook aandacht voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals verstedelijking, infrastructuur en ruimte voor energie. Provincie Noord-Brabant, waterschappen, terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, de agrarische sector, gemeenten en andere belanghebbenden kijken in zo’n 150 gebieden en projecten met elkaar naar samenhangende (middel)lange termijn oplossingen. Deze moeten bijdragen aan natuurherstel én duurzaam perspectief voor de Brabantse landbouw. Zeventien gebieden kennen een stapeling van complexe opgaven, veelal stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In die gebieden kijken de partners niet alleen in de natuurgebieden en de directe omgeving, maar juist ook in de wijdere overgangszone eromheen. Het gebied Westelijke Langstraat is er daar een van. 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden, die zijn aangewezen door de Europese Unie. Deze gebieden krijgen extra bescherming, omdat er bijzondere planten en diersoorten in voorkomen. In de gebieden wordt gewerkt aan de Natura 2000-doelen; het herstel en behoud van dier- en plantensoorten. In Brabant liggen 21 Natura 2000-gebieden. Westelijke Langstraat is er een van.

Westelijke Langstraat kenmerkt zich door kwetsbare natuur, een groot aantal agrarische bedrijven en de nabijheid van de stad Waalwijk met woningen en bedrijven. Inwoners van dit waardevolle gebied willen er fijn en veilig wonen en werken. Er is gebrek aan voldoende kwalitatief water voor landbouw én natuur. Ook ligt in de regio een opgave voor energietransitie (bv. windmolens). En hoe ziet de toekomst eruit voor de boeren in het gebied? Dat zijn uitdagingen die vragen om een samenhangende aanpak. Een gebiedsgerichte aanpak, waarin overheden, inwoners en ondernemers samen leren en werken aan een toekomstbestendig en vitaal gebied voor ons allemaal.

De gebiedsgerichte aanpak omvat een veel groter gebied, ruwweg om het Natura 2000-gebied heen. In dat ruimte gebied onderzoeken we om er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de natuur in het Natura 2000-gebied en het bodem- en watersysteem gezond blijven te herstellen. Daarnaast werken we aan de andere opgaven, zie vraag: ‘Waarom een gebiedsgerichte aanpak Westelijke Langstraat'?

De problemen zijn niet nieuw. En als we niets doen, groeien de problemen en worden de vraagstukken steeds groter. We lopen nu tegen de grenzen aan. We moeten zoeken naar meervoudig ruimtegebruik.

Er spelen veel opgaves in dit gebied. Wij werken in opdracht vanuit het Rijk met diverse samenwerkingspartners. En doen dit graag mét en voor de omgeving. We willen zoveel mogelijk in 1 keer oppakken. Dat is het nieuwe aan de aanpak. Met samenwerking kunnen we een stap vooruit maken.

Een teveel aan stikstof, klimaatverandering, steeds meer droge periodes of juist heel natte, het uitsterven van planten en dieren; dit heeft een grote impact op de natuur, water en landbouw. Herstel van het bodem- en watersysteem is nodig voor gezonde condities voor de natuur, een duurzaam perspectief voor landbouw en een gezonde leefomgeving.  

Afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het Natura-2000 gebied zelf. In dat gebied hebben we goed stappen gezet. Zo hebben we al veel aan waterherstel gedaan in het Natura 2000-gebied. We hebben in twee fasen met gebiedspartijen hieraan gewerkt. Maar er is nog een slag nodig. Denk aan het ontwikkelen van toekomstbestendige landbouw, het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van water en de vitaliteit van de bodem en het bijdragen aan stikstofreductie. Wij werken momenteel met diverse samenwerkingspartners aan gebiedsgerichte aanpak Westelijke Langstraat. Zo willen we voorkomen dat een andere partner over een jaar bij u aanklopt. We willen zoveel mogelijk in één keer oppakken. We ondersteunen agrarisch ondernemers in hun werkgebied bij het maken van afwegingen om hun toekomst te kunnen vormgeven. Dit doet we door zoveel mogelijk te werken vanuit de persoonlijke omstandigheden van de ondernemer(s).

Zie de projectkaart. De gebiedsbegrenzing is niet hard, maar wordt bepaald door het gebied waar naar verwachting de effecten kunnen optreden van de maatregelen die ten behoeve van natuurherstel en een gezond bodem- en watersysteem moeten worden genomen.

Binnen deze gebiedsgerichte aanpak werken we aan een uitdagende combinatie van opgaven in de zones in de Westelijke Langstraat:

•    Natuurherstel van het Natura 2000-gebied;
•    Afronden NatuurNetwerk Brabant;
•    Optimaliseren van de waterhuishouding en het herstel van natuurlijke kwelstromen;
•    Verbeteren van de waterkwaliteit en behalen van de KaderRichtlijnWater-doelen;
•    Perspectief voor de blijvende boeren in de overgangszones om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving.

Daarnaast kijken we naar de ontwikkelingen van gemeentelijk woningbouw en bedrijventerreinen, alsook naar de opgaven van de regionale energietransitie (bijvoorbeeld windmolens).

De gebiedsgerichte aanpak richt zich primair op de doelen natuur, water en schone lucht. Ook proberen we zoveel mogelijk andere doelen te realiseren: landschap, landbouw, ruimte voor woningen of bedrijven en ruimte voor voorzieningen voor energieproductie.  De gebiedspartners van gebiedsgerichte aanpak Westelijke Langstraat hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze opgaven in samenhang te bereiken. Een aantal van de opgaven kennen wettelijke doelen en verplichtingen. Met de gebiedsgerichte aanpak willen de gebiedspartners ervoor zorgen dat deze wettelijke doelen en verplichtingen worden behaald. Maar niet alles ligt op de schouders van het gebiedsproces. De gebiedsgerichte aanpak draagt bij aan vermindering van de stikstofuitstoot in het gebied, maar de gebiedspartners zijn niet verantwoordelijk voor het realiseren van de stikstofreductiedoelstellingen. Daarvoor hebben heeft Noord-Brabant een provinciebrede aanpak. Ook bestaat er een landelijke aanpak, die nog wordt uitgebreid.
 

De gemeenten zijn een van de partners en leveren input in het gebiedsgerichte aanpak-proces. Daarbij hebben zij in het bredere gebied ook een behoefte aan het bouwen van woningen en locaties voor energieproductie. Ook de omgevingsvisies van de gemeenten nemen we mee. De gebiedsgerichte aanpak levert juist een bijdrage aan in gezamenlijkheid komen tot oplossingen.

De gebiedspartners staan open voor ontwikkelingen die aansluiten bij de opgaven waar ze in en rond het gebied voor staan: het versterken van (het netwerk van) natuurgebieden, het ontwikkelen van toekomstbestendige landbouw, het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van water en de vitaliteit van de bodem, het vergroten van de (be)leefbaarheid (recreatie) en het bijdragen aan stikstofreductie. 

Voor dit gebied is omgevingsmanager Marvin Antens het eerste aanspreekpunt. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06-83103927 of e-mail westelijkelangstraat@ggagroenblauw.nl. U kunt uw vragen ook stellen via het contactformulier.

Gemeenten Waalwijk en Loon op Zand, waterschap Brabantse Delta, ZLTO, ZLTO afd. Sprang Capelle – Waspik, Staatsbosbeheer, ANV Slagenland, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat.

De gebiedspartners van gebeidsgerichte aanpak Westelijke Langstraat onderscheidt vijf fasen voor een gebiedsgerichte aanpak, voorafgegaan door een gedegen voorbereiding. Onderstaande afbeelding toont deze fasen: verkenning, visievorming, planuitwerking, realisatie, beheer (inclusief monitoring).

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering.
Globale fasering gebiedsprocessen: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

Deze gebiedsgerichte aanpak bevindt zich nu in de voorbereidings- en verkenningsfase. 
 

We zitten regelmatig met elkaar om de tafel om te bespreken wat we doen en waar de overlap zit. We werken in deze aanpak samen, maar het zal nooit helemaal te voorkomen zijn dat er dingen door de complexiteit net langs elkaar heen lopen.

De visie is een opmaat naar de concrete plannen en te nemen maatregelen.

We spreken met zoveel mogelijk belanghebbenden en partijen uit het gebied. Zo brengen we alles in kaart en krijgen we overzicht. Dat is nodig om alle belangen goed te kunnen afwegen. We gaan voor de meest optimale oplossingen. Uiteindelijk stellen de bestuurders van de samenwerkingspartners de visie vast.

Het is een complexe opgave. Daarin willen we zorgvuldig werken en rekening houden met alle belangen. We denken met veel partijen na over mogelijke oplossingen. We moeten nog veel dingen onderzoeken. Juist door nu zo zorgvuldig te werken en belangen vooraf mee te nemen en af te wegen, verwachten we dat velen zich achter de plannen scharen. Zo hopen we de kortst mogelijke doorlooptijd te bewerkstelligen. Op de website staat een planning die up-to-date is. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Onder contact vindt u een formulier waarmee u uw betrokkenheid kenbaar kunt maken. Daarop kunt u meerdere opgaven selecteren. U ontvangt een uitnodiging op het moment er werkgroepen zijn gevormd.

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen