Raadsbijeenkomst Kempenland-West

14-03-2024
36 keer bekeken

Wat is er nodig voor het ontwikkelen van een sterk landelijk gebied rondom het Natura 2000-gebied Kempenland-West? Raadsleden van de gemeenten Reusel-De Mierden, Oirschot, Bergeijk, Bladel, Eersel en Hilvarenbeek werden woensdag 13 maart bijgepraat over de gebiedsgerichte aanpak.

De bijeenkomst vond plaats in het kader van de gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West. In deze aanpak werken verschillende partijen als gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, terreinbeherende organisaties, ZLTO, particuliere grondeigenaren en provincie Noord-Brabant samen om te komen tot een gedragen integrale visie voor het gebied. Na een toelichting op de urgentie, opgaven en het plangebied vond er een presentatie plaats over het deelgebied Bovenlopen Beerze. Na de presentaties konden  raadsleden vragen stellen.

Gebiedsgerichte aanpak

Het landelijk gebied staat voor een aantal grote opgaven vanuit klimaat, landbouw, natuur en water, maar ook energie, woningbouw en sociale samenhang. Deze opgaven zijn nauw met elkaar verweven en vragen om een samenhangende aanpak. Een gebiedsgerichte aanpak waarin ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners samen het gebied vormgeven. Waarbij er samen wordt gewerkt aan een omslag en wordt gezocht naar slimme combinaties van oplossingen. Een gebied waarin onze bodem, onze lucht en ons water op orde zijn. Hiervoor is in Noord-Brabant -onder regie van de provincie- de gebiedsgerichte aanpak uitgerold. Het gebied rondom het Natura 2000-gebied Kempenland-West is één van de 17 gebieden waar de provincie een gebiedsgerichte aanpak heeft opgestart.

Waar staan we nu?

Voor gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West is een verkenning uitgevoerd. Kempenland-West zit op dit moment in de visievormingsfase. In deze fase van het proces zijn er twee dingen die we doen, namelijk:

  • Ontwikkeling van een koersdocument (gebiedsvisie) als basis voor de toekomstige gebiedsinrichting van Kempenland-West.
  • Opstellen van een uitvoeringsprogramma (gebiedsprogramma) met uitwerkingen per deelgebied.

Beide sporen voeden elkaar. Het koersdocument geeft richting en samenhang aan de langjarige transitie van het gebied om doelen en ambities te behalen. Het gaat om een integrale visie met concrete afspraken voor het gebied. Een basis voor de komende 20-40 jaar.

Op de hoogte blijven? U kunt zich aanmelden voor de toekomstige nieuwsbrief via deze link.

 

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen