Kempenland-West

Samen werken aan een sterk, gezond én aantrekkelijk Kempenland-West 

Het Natura 2000-gebied Kempenland-West ligt ten zuidwesten van Eindhoven en ten zuidoosten van Tilburg. Het gebied omvat onder andere Roovertsche Heide, Landschotsche Heide, Mispeleindsche Heide en Neterselsche Heide. Ook de beken Reusel, Groote Beerze, Kleine Beerze en de Run zijn onderdeel van het gebied.  

Het landelijk gebied rondom Natura 2000-gebied Kempenland-West gaat de komende jaren flink veranderen. Samen met betrokkenen brengen we de bodem, water en lucht in het gebied op orde. Dat is van belang voor de natuur, het landschap, de landbouw en de gezondheid van de mensen in het gebied.   

Kempenland-West is een belangrijk gebied. Zijn natuur is waardevol en daarom Europees beschermd met de Natura 2000-status. Het gebied staat bekend om een mix van grote heidevelden, vennen en verschillende bostypen doorsneden door enkele laaglandbeken. Rondom het Natura 2000-gebied zitten vooral landbouwbedrijven, afgewisseld met kleine dorpen.    

Het gebied is echter ook kwetsbaar. Het gebied verdroogt, we zien minder dieren- en plantensoorten en de bodem verarmt. Uiteindelijk wordt zo de beschikbaarheid van schoon water, voedsel en energie onzeker en zijn we kwetsbaarder voor bijvoorbeeld droogte en extreme piekbuien.     

Daarom moeten we iets doen. We moeten maatregelen nemen die zorgen dat de bodem, water en lucht in en rondom Kempenland-West op orde zijn. Daarvoor zoeken we in en rondom het Natura 2000-gebied naar slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende en schoon water, een goede bodem en de toekomst van de landbouw.   

Dit is niet gemakkelijk. Er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Het vraagt om een samenhangende, gebiedsgerichte aanpak, waarin ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners samen het gebied vormgeven.  

Een visie voor het gebied is het vertrekpunt op weg naar oplossingen en de concrete uitvoering daarvan. Daarover gaan we in gesprek met de omgeving en alle partijen die betrokken zijn en/of zich betrokken voelen bij het gebied rondom Kempenland-West. 

De opgaven in en om Kempenland-West

 • Versnellen en intensiveren van het natuurherstel Natura 2000-gebied. ​
 • Perspectief voor de blijvende boeren om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving. ​
 • Creëren van ruimte voor de inliggende beken (Reusel, Groote Beerze, Kleine Beerze, Run) zodat deze op een natuurlijke manier stromen.​
 • 10% Groen-blauwe dooradering buitengebied​.
 • Opheffen van de verdroging.​
 • Verbeteren van de waterkwaliteit en behalen van de Kaderrichtlijn Water-doelen (KRW).​
 • Afronden Natuurnetwerk Brabant (NNB).​
 • In de schil verenigen van de verschillende functies zoals water, natuur, landbouw, energietransitie, wonen, werken, infrastructuur en recreëren.

Partners in en om Kempenland-West

Binnen gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West werken verschillende gebiedspartners samen:

 • Waterschap de Dommel 
 • Brabant Water 
 • Brabants landschap 
 • BPG Landelijk Brabant 
 • Gemeente Bladel 
 • Gemeente Eersel 
 • Gemeente Hilvarenbeek 
 • Gemeente Reusel-de Mierden 
 • Gemeente Bergeijk 
 • Gemeente Oirschot 
 • ZLTO 
 • Provincie Noord-Brabant 
 • Staatsbosbeheer 

Deze partijen zijn al lange tijd betrokken in het gebied, weten goed wat er leeft en speelt én wat er nodig is om het gebied in zijn kracht te zetten. 

 

Gemeente Bladel | Gemeente Bladel | Bladel

 

Logo gemeente Eersel

 

Logo van de gemeente Hilvarenbeek

 

 

Logo gemeente Bergeijk

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wie doet wat? 

Elke partnerorganisatie is bestuurlijk vertegenwoordigd in de Stuurgroep en ambtelijk vertegenwoordigd in het Kernteam. Een onafhankelijke gebiedsmanager is de voorzitter van het Kernteam. De Stuurgroep treedt op als opdrachtgever van gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West en komt bijeen als er besluiten moeten worden genomen. Naast de vaste vertegenwoordigers in het Kernteam, zijn er verschillende themagroepen actief. In de themagroepen zitten medewerkers/specialisten vanuit de samenwerkende partners. Ook is er een communicatie- en participatiewerkgroep gestart. 

Fase

Kempenland-West zit momenteel in de visievormingsfase. Op dit moment wordt er met de samenwerkende partners gewerkt aan een visie voor het gebied. De visie wordt vervolgens uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Uiteraard wordt de omgeving daarbij betrokken. Er zal dan ook een uitgebreid participatietraject gaan plaatsvinden. Uiteindelijk ligt er een gedragen integrale visie met concrete afspraken voor het gebied. Een basis voor de komende 10-40 jaar.

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West zit momenteel in de visievormingsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West zit momenteel in de visievormingsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.
Een momentje...

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen